МААСЫНЫН ҮСТҮНӨ МАСХ ТАРТУУ

Маасынын үстүнө масх тартуу

Маасыга масх тартуу - буттун учунан жогору карай сууланган кол менен сүртүүнү билдирет. Тери же ошол сыяктуу нерселерден жасалган, буттун томуктарын жана андан жогорураак тарабын каптап жапкан бут кийим «маасы» катары эсептелет.

Маасыга масх тартуунун шарттары

1. Маасычан даарат алуу үчүн буттар жуулгандан кийин гана кийилген болуусу шарт.

2. Маасылар дааратта буттун жуулушу парз болгон жерлерин жаап турушу керек. Башкача айтканда, бутту эки жагындагы томуктары менен бирге жаап турушу шарт. Томуктарды кошо жаппаган маасыга масх тартылбайт.

3. Бутка кийилген маасы кеминде бир фарсах, башкача айтканда, 5,5 чакырымга жеткен жолду жүрүүгө чыдагыдай нерсе болушу керек.

4. Маасы тешиги жок, бүтүн болушу керек. 5. Маасы бутка боо менен байланбай, өзү токтоп тура алгыдай болуусу шарт.

6. Ханафийлер боюнча, маасы сыртынан тийген суу ошол замат ичине сиңип кетпегидей абалда болушу керек.

7. Ар бир буттун кетмен башынан аз дегенде кичине манжалар менен үч элидей жери бар болушу керек.

Маасыга масх тартуунун убакыт чеги

Тургун адамга карата масхтын убакыт чеги бир күн, бир түн. Башкача айтканда, 24 саат. Ал эми жолоочу үчүн үч күн, үч түн - 72 саат.[1]

Масхты бузуучу абалдар

1. Дааратты бузуучу ар кандай абал масхты да бузат. Андыктан, али убактысы келе электе кайра даарат алынса, маасыга да кайрадан масх тартылууга тийиш.

2. Жунубдук, хайз, төрөт соңундагы сөл (нифас) сыяктуу гусулду талап кылуучу абалдар масхты биротоло жараксыз кылат, бутту да жууш керек болот..[2]

3. Масх тартылган маасынын буттан чыгышы же чечилиши. Бул абалда, эгерде даараты бар болсо, буттарды гана жууш жетиштүү. Эгер бир бут чечилсе, эки бутту тең жууш керек. Бир маасынын кончуна чейин буттун басымдуу жери суурулса, толук чечилген эсебинде болот.

4. Буттун үч манжасы баткандай бир маасыда жыртык-тешик болуусу.

5. Масх убактынын аяктоосу. Мындай учурда эгер даараты бар болсо, тек гана бут жуулат. Толук дааратты жаңыдан алуу шарт эмес.

Таңуу сыртынан масх тартуу

Дененин бир мүчөсү сынып, же жаракат алган абалда ошол жарага оролгон таңууга даарат же гусул алган кезде жөн гана бир жолу масх тартса болот. Эгерде бул масх да зыян келтирүүсү мүмкүн болсо, масх тартылбайт.

 


[1]. Касани, 1/80.                   

 

[2]. Найлул-Автар, 1/ 181-183-б.